ZUŠ Bzenec

Kdo si hraje, nezlobí

VYHODNOCENÍ PROJEKTU

 

Souhrnné informace o projektu

 

Cílem projektu je podpoření vzniku umělecké praxe pro žáky ZUŠ a partnerských škol a posílení výuky uměleckých oborů pořádáním přehlídek a soutěží žáků. Také dojde ke vzdělávání pedagogů uměleckých oborů na ZŠ. V rámci realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro zájmovou činnost rozšiřující standardní výuku. V prostorách Kulturního domu v Bzenci vznikne výtvarný obor se zaměřením na počítačovou grafiku, taneční oddělení folklórního tance a kytarový soubor. Dojde ke zlepšení podmínek pro využívání ICT v uměleckých oborech a aplikace moderních software a moderních technologií do výuky. Klíčové aktivity spojené s realizací projektu budou vytvářet podmínky pro inovaci a implementaci školního vzdělávacího programu do praxe. Realizací projektu se podpoří žáci ZŠ, kdy získají možnost seberealizace ve zvoleném uměleckém oboru, dojde k posílení jejich klíčových kompetencí, podpoře dalšího vzdělávání a projekt bude preventivně působit proti sociálně patologickým jevům.

 

Partneři projektu:

Partner projektu - Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek je plně organizovaná základní škola, která byla vybudovaná pro žáky obce Moravský Písek a spádových obcí, zejména Moravský Písek - kolonie a Domanín, s možností umístění žáků z Těmic a Syrovína. Při optimální situaci z demografického pohledu se zřizuje 13 tříd v základní škole a 2 třídy v mateřské škole. Počet žáků se v posledních letech ustálil a pohybuje se v rozmezí 300-310 dětí předškolního věku a žáků plnících povinnou školní docházku. O vzdělávání a chod základní školy a mateřské školy se stará 31 zaměstnanců. Ke změnám v personálním obsazení dochází zejména při změnách počtu žáků v da-ném školním roce na základě potřeby zaměstnavatele. Mimo základního školního vzdělávání škola zajišťuje a pravidelně se zúčastňuje celé řady kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Témata akcí jsou volena podle věkových skupin, náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Cílovou skupinou projektu jsou žáci ZŠ. Partner projektu je školské zařízení, které s cílovou skupinou pracuje dlouhodobě, sleduje uplatnění svých žáků v systému dalšího vzdělávání a je v kontaktu s rodiči žáků. Aktivně rozvíjí a inovuje výukové metody tak, aby žáci byli dostatečně motivováni k dalšímu vzdělávání. Veškerá činnost školských zařízení přímo směřuje k cílové skupině, zkušenosti při práci s ní jsou více než dostatečné.

 

Smlouvy a doložky:

 

Popis projektu

 

Cílovou skupinou budou žáci ZUŠ a partnerských škol. Tito žáci budou rozděleni do tří skupin podle zvoleného vzdělávacího modulu - Výtvarný obor se zaměřením na počítačovou grafiku, Kytarový soubor a Taneční oddělení folklórního tance. Celkem se předpokládá, že výtvarným oborem se zaměřením na počítačovou grafiku projde během realizace projektu celkem 50 žáků, kytarovým souborem 30 žáků a taneční oddělení folklórního tance bude navštěvovat 40 žáků. Protože do projektu budou zapojeni žáci z různých tříd, vzájemně budou spolupracovat žáci různých věkových kategorií, které se budou muset vzájemně respektovat a tím dojde k preventivnímu působení šikany mezi žáky.V jednotlivých oborech se bude výuka organizovat formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách budou určeny podle učebních možností a požadavků, tak aby byly optimálně naplněny cíle projektu. Další cílovou skupinou budou také pedagogové partnerských i nepartnerských ZŠ, případně ZUŠ, kteří zajišťují výuku hudební výchovy na školách v Jihomoravském kraji. Toto vzdělávání se týká zejména výuky hry na kytaru, která je součástí klíčové aktivity "Kytarový soubor". Tuto výuku pedagogů bude zajišťovat ředitel ZUŠ – žadatele projektu, který je okresním metodikem hry na kytaru.

 

Popis cílové skupiny:

Cílová skupina - žáci základních škol bude motivována již v rámci klasické výuky na základních školách nebo přímo při výuce na základní umělecké škole, kdy bude seznámena se základními parametry projektu. Protože je projekt úzce provázán s klasickou výukou, budou žáci motivováni netradiční formou výuky prostřednictvím zavedení ICT do výuky uměleckých oborů. Výzkumy i školní realita potvrzují, že zájem dětí o využívání moderních technologií je veliký, spíše je problém v nabízeném oboru a obsahu. Zapojení cílové skupiny do projektu bude spočívat v účasti na hodinách jednotlivých vzdělávacích modulů. Kvůli eliminaci rizika nezájmu cílové skupiny o účast v projektu, zahájí příslušné školy oslovení a předvýběr žáků ještě v přípravné fázi projektu a také budou vycházet z dlouholetých zkušeností z práce s touto cílovou skupinou. Žáci budou seznámeni s výhodami, které přinese realizace projektu. Budou mít v rámci dalšího vzdělávání k dispozici vhodné prostory pro uměleckou praxi, ICT spolu se speciálními softwary a odborné lektory u kterých mohou získat metodickou pomoc.

 

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Realizací projektu můžou žáci efektivně využít dalšího vzdělávání, které jim zajistí lepší uplatnění na trhu práce, aktivně se věnovat oboru, který je baví a taky se můžou připravovat na studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích. Dalším velkým přínosem projektu pro cílovou skupinu je možnost prezentace vlastních výsledků a jejich porovnání s ostatními žáky i mimo rámec školy. Dojde k vytvoření nových náplní dalšího vzdělávání dětí a mimoškolních aktivit, jako nástavby klasické výuky. Nabytí dovedností a znalostí nenásilnou formou výuky. Práce v týmu žáků různých věkových kategorií bude preventivně působit proti agresivitě, šikaně a diskriminaci ostatních žáků. Posílení sounáležitosti žáků s regionem a jeho kulturou.

 

Přínos pro cílovou skupinu:

Žadatel bude po dobu udržitelnosti i nadále využívat vzniklý "Dům umělecké praxe" pro další vzdělávání žáků v inovovaných vzdělávacích modulech uměleckých oborů. Tuto praktickou formu výuky bude možné aplikovat i pro žáky při školní výuce hudební a výtvarné výchovy. Přitom bude využívat veškerou techniku zakoupenou v rámci realizace projektu a další nutné výdaje spojené s udržením a rozvíjením aktivit projektu po jeho ukončení budou hrazeny z běžného rozpočtu školy. Nově vytvořené podmínky a získané zkušenosti z realizace projektu budou dále sloužit k podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a k porovnání výsledků studia budou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých uměleckých oborech. Výstavy, koncerty a taneční vystoupení budou pořádány v pravidelných cyklech. Dále bude žadatel spolupracovat s partnery projektu.

 

Výstup klíčové aktivity:

Touto aktivitou bude projekt zahájen a budou informováni všichni partneři projektu. Bude vyřešena administrativní, personální a právní otázka zajištění členů realizačního týmu. Vedoucí projektu seznámí všechny členy realizačního týmu s projektem, jeho cíli a náplní. Realizační tým projektu, zejména lektoři a vedoucí projektu se budou pravidelně setkávat a budou společně pracovat na obsahu, náplni a struktuře inovovaných výukových modulů s využitím ICT v uměleckých oborech:

1) Výtvarný obor se zaměřením na počítačovou grafiku

2) Kytarový soubor

3) Taneční oddělení folklórního tance

© ZUŠ Bzenec l Horní náměstí 393/12, 696 81 Bzenec l Tel.:+420 518 384 291